gy45

כל תלמיד הלומד במוסד חינוכי (החל מפעוטונים ומעונות המופעלים ע”י רשות מקומית) מבוטח בפוליסת תאונות אישיות, במשך 24 שעות ביממה. גם אם התאונה אירעה מחוץ לשעות הלימודים ו/או מחוץ למוסד החינוכי.

אין חשיבות לגורם האשם, כך שגם ילד שהתאונה ארעה באשמתו – זכאי לפיצויים!

ביטוח תאונות אישיות של תלמיד אינו מכסה ברוב הפעמים את הנזק האמיתי שנגרם לתלמיד. בעיקרון הביטוח אינו מכסה פגיעה בתאונת דרכים, פגיעה כתוצאה מפעולות איבה או פגיעה מתאונת עבודה שבגינן התלמיד זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.

במקרה של תאונת תלמיד יבדוק משרדנו מי החברה המבטחת בביטוח תאונות אישות ומהו הכיסוי הביטוחי בהתאם לפוליסה. בהמשך יפנה משרדנו בתביעה כנגד המזיק שגרם לתאונה ולקבל פיצוי בנוסף לפיצוי שמקבל התלמיד מהחברה המבטחת


בהתאם לעקרון העל בדיני הנזיקין של השבת המצב לקדמותו יש לדאוג שהפיצוי אותו יקבל התלמיד ישיב אותו, עד כמה שניתן, למצב בו היה אלמלא הפגיעה.  


חשוב לדעת, כי אין המדובר בפיצוי כפול, היינו גם על ידי הביטוח וגם על ידי הגורם האחראי בתביעת הנזיקין, ובתי המשפט מקזזים בין התגמולים המשולמים.